Skip to content
Jonsson Entreprenad AB

Entreprenadföretaget Lars Jonsson Entreprenad har funnits sedan 1991 och sedan 2006 driver Tomas Jonsson företaget det nu vidare med tjänster inom schaktarbeten, markanläggning, demolering, skutslagning med mera. Vi utför även arbeten inom trä och betongrivningar, pålning och markstabilisering samt spontning.

Idag har Jonsson Entreprenad över 10 anställda och alla medarbetare har kompetens och utbildning med ansvar inom sitt verksamhetsområde.

Vi tänker på miljön

Jonsson Entreprenad är medlemmar i ME (Maskinentreprenörerna) och SAF.

Våra entreprenadmaskiner

Företaget har utöver grävmaskiner 3,5-37 ton även hjullastare och maskiner för berg och tunnelskrotning. Till grävmaskinerna finns en hel del utrustning, som 7 st hydraulhammare 1-3,5 ton, betong och asfaltfräs, markvibro, rototiltar(med gripfunktion), betongcrasher, förlängningsstickor, kranarm och pallgafflar. Jonsson Entreprenad har även tillgång till banddumprar och mindre grävare. Vi utför även stubbfräsning med 30 ton maskin.

Verkstad för service, underhåll och reparationer

Jonsson Entreprenad har en verkstad på 500 m² med bland annat svetsutrustning och travers. Där utförs service och underhåll av maskiner, trailers och redskap. Här utförs även de reparationer som inte går att göra ute på fältet. All källsortering på verkstad sköter Suez Recycling.

Kvalitetspolicy

Jonsson Entr AB skall:

 • Bygga sin verksamhet kring långsiktiga och varaktiga kundrelationer i nära samarbeten. Det är kundernas krav, behov och förväntningar som skall syra organisationens verksamhet.
 • Löpande utbilda och informera sina medarbetare kring kvalitetsarbete. Medarbetarna skall ha ett personligt ansvar gentemot varandra och organisationen vid utförande av arbete.
 • Göra kvalitetspolicyn förstådd hos kunder, beställare och andra intressenter.
 • Se till att kvaliteten på allt utfört arbete motsvarar kundens efterfrågan och att leverans sker inom avtalad tid.
 • Varje avslutat arbete skall vara en rekommendation för framtiden. 
 • I kvalitetsarbetet, genom ständiga förbättringar, öka lönsamheten för både organisationen, kunderna och beställare. 
Miljöpolicy

Jonsson Entr AB skall:

 • Sträva efter en verksamhet som bedrivs med minsta möjliga miljöpåverkan i alla led. Förbrukning och hantering av energi, råvaror och drivmedel skall alltid skötas effektivt och miljömässigt. 
 • Sträva efter att återanvända och återvinna restprodukter som verksamheten ger upphov till.
 • Vi skall begränsa utsläppen av koldioxid genom planering av körning, bra underhåll av maskiner, motorer och minskad tomgångskörning. 
 • Löpande revidera och fastställa nya miljökrav och miljömål för verksamheten. Genom löpande förbättringar i miljöarbetet, där lagkrav är minimimått och skall följas.
Arbetsmiljö

Jonsson Entr AB skall:

 • Att företaget och medarbetare skall sträva efter en god arbetsmiljö med fokus på säkerhet, hälsa och trivsel.
 • Engagera samtliga medarbetare i arbetsmiljöarbetet. Alla medarbetare skall ges möjlighet att påverka arbetsmiljö genom personligt ansvar och att följa uppsatta rutiner och instruktioner. Upptäckta arbetsmiljörisker skall alltid rapporteras. 
 • Vid nyanställning alltid ge erforderlig information kring arbetsmiljö och arbetsuppgifter.
 • Alltid av nya arbetsuppgifter, nyinvesteringar, ombyggnationer eller andra förändringar diskutera arbetsmiljöfrågorna med de anställda. 
Företagsfakta:

Företaget drivs i aktie-bolagsform med Tomas Jonsson som aktieägare.
Verksamheten har bedrivits sedan 1991.

Bankförbindelse: Nordea Örnsköldsvik

Försäkring: Samtliga enheter är fullförsäkrade.
Trygg Hansa.